En castellano más abajo

1- Calendari i horari Firal

La 57a Fira de l’Oli d’Oliva de Qualitat Verge Extra i les Garrigues se celebrarà els dies 17, 18 i 19 de gener de 2020 al recinte firal establert per la Comissió Organitzadora. L’horari d’exposició serà continuat des de les 10 h a les 20 h

2- Expositors/ores i dret d’admissió

Tenen la condició d’expositor/a les persones físiques o jurídiques que exposin els següents productes:

Sector de l’oli: Exposició i venda d’oli d’oliva qualitat verge-extra. Maquinària d’elaboració i maneig de l’oli d’oliva. Tècniques aplicades als cultius, recol·lecció, elaboració i envasat. Productes derivats de l’oli.

Sector agrari: Maquinària de transport, tractament del sòl, fertilitzants, cultiu, regs. Exposició i venda d’arbres fruiters, jardineria i oliveres, plantes i complements. Diversificació de cultius de regadiu i/o de secà o altres. Nous sistemes de canal de reg.

Sector comercial: Exposició i venda de llar, decoració, alimentació, comerços i serveis.

Sector industrial: Exposició i venda d’automoció, tecnologies de la comunicació i de la informació, diversificació industrial (indústria tecnològica, de la salut, agroalimentària, biotecnologia, etc.).

Sector turístic: Exposició i venda de restauració, hoteleria, hotels, cases rurals, habitatge turístic, associacions turisme rural, agències de viatge, serveis de càtering, serveis de transport, serveis turístics en general.

La Comissió Organitzadora examina les sol·licituds de contractació d’espai i determina si s’ajusten o no a les condicions establertes, i es reserva, en tot moment, el dret d’admissió, sense que aquestes decisions hagin d’estar motivades.

3- Condicions de venda

Tots els productes de consum poden ser venuts en el marc de la celebració del certamen firal, si disposen dels corresponents registres sanitaris. En el cas de l’oli, no s’autoritza cap venda directa que no sigui de l’oli d’oliva de qualitat verge extra.

L’incompliment d’aquestes condicions pot ser motiu de cessament de la condició d’expositor/a.

4.- Sol·licitud i reserva d’espai

Les sol·licituds de reserva d’espai s’han de formalitzar de forma telemàtica a través de la pàgina web www.firaoli.cat.

L’organització adjudicarà l’espai segons l’ordre de recepció de les sol·licituds. Una vegada rebuda la inscripció s’haurà de realitzar el corresponent pagament, de forma simultània. Aquest el podeu realitzar a través de la pàgina web o bé per transferència bancària (s’haurà d’enviar el comprovant de pagament). Si no es realitza el pagament l’espai quedarà lliure a disposició d’un altre expositor/a

5- Muntatge, desmuntatge i construcció d’estands.

Els pavellons firals s’obriran a les persones expositores a partir del 16 de gener a les 8 h. El servei de vigilància començarà a partir de les 20 h del 16 de gener i finalitzarà a les 10 h del 20 de gener.

El muntatge en les zones exteriors es realitzarà a partir de les 8 h del 16 de gener. Les instal·lacions dels estands o terrenys i la col·locació de les mercaderies han d’estar totalment acabats dijous, dia 16 de gener de 2020, vigília de la inauguració oficial, que serà divendres, dia 17 al mati.

No es permet realitzar cap tipus de fonamentació en els estands o terrenys, ni el repintat o remodelació de les instal·lacions de la celebració de la fira.

Les empreses expositores i les que intervinguin en el muntatge dels estands han de tenir assegurat el seu personal i complir les obligacions laborals i fiscals vigents. No està permesa l’entrada de vehicles dintre del recinte dels pavellons firals, sense autorització.

El desmuntatge i retirada de mercaderies es realitzaran a partir de les 20 h del 19 de gener, havent d’estar finalitzat a les 10 h del dia 20 de gener.

Tot el material que no s’hagi retirat dintre del termini indicat es considerarà abandonat i serà retirat pel servei de neteja de l’organització. Les despeses ocasionades per aquest servei aniran a càrrec de l’empresa expositora.

Els expositors/ores han de deixar els espais o estands ocupats en el mateix estat que es trobaven en el moment de l’ocupació. Totes les deterioracions ocasionades aniran a càrrec de l’empresa expositora.

6.- Instal·lacions a l’interior.

Les estructures de muntatge han de garantir la seguretat i estabilitat. En cap cas poden sobresortir de l‘alineació dels carrils firals. La instal·lació elèctrica ha d’estar protegida amb un interruptor magneto tèrmic i un diferencial d’alta sensibilitat. Les variacions o alteracions de muntatge i dimensionament de l’estand fora de la normativa haurien d’estar autoritzades per la Comissió Organitzadora.

7.- Seguretat i inspeccions.

L’expositor/a es farà responsable de la solidesa de la construcció, del seu muntatge i dels danys a tercers que es puguin derivar de la falta de seguretat, així com dels danys que tinguin origen en la instal·lació del propi estand o parcel·la i/o el producte ofert en el mateix i afectin a persones, màquines o altres elements que es continguin. Així mateix, l’expositor/a és l’última persona responsable de prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció per al funcionament de la maquinària i els productes exposats.

Queda totalment prohibit fumar en tot el recinte firal, així com en els pavellons, la zona de bar, les sales d’actes dels diferents edificis on es realitzen activitats firals, i a dins de tot tipus de carpes i/o muntatges extraordinaris pel certamen.

Li facilitem els principals telèfons d’interès per utilitzar en cas d’emergència durant la Fira: Mossos d’Esquadra, Ambulàncies i Bombers: emergències 112. Policia Municipal: 973142854 i 630679587. Patronat: 973142805

8.- Activitats molestes

Els vehicles i altres utillatges i mercaderies exposades que estiguin en funcionament dintre dels recintes firals han de comptar amb les proteccions necessàries per a evitar desperfectes i accidents. L’organització pot prohibir el funcionament dels vehicles i utillatges que no compleixin aquestes condicions. També pot prohibir el seu funcionament, si ocasionessin sorolls excessius o emetessin olors molestes als visitants.

No és permesa l’entrada en el recinte firal amb animals, excepte els gossos que acompanyin persones cegues.

No es poden utilitzar fogons, planxes, excepte en els dos espais habilitats per a tal ús: espai Gastronòmic i espai Aliments del Territori i Tu.

9.- Vigilància, assegurança, danys i responsabilitats

Els expositors/ores hauran de tenir obligatòriament assegurats els articles exposats contra incendi i responsabilitat civil amb una empresa asseguradora. En cap cas l’assegurança de la Fira cobreix el risc de robatori o furt. L’organització de la fira no es fa responsable dels danys que es puguin causar a les mercaderies, als vehicles, al material auxiliar, als expositors/ores o al seu personal, ja sigui per cas fortuït, força major, negligència o mal ús de les instal·lacions. També declina tota responsabilitat pels robatoris que puguin sofrir les instal·lacions i mercaderies exposades. Els expositors/ores han d’anar amb compte de la vigilància dels seus estands o parcel·les durant les hores de visita, muntatge i desmuntatge. Malgrat tot això, en el recinte firal hi haurà un servei de vigilància.

10.- D’ordre intern i altres normatives

Per causa de força major, les dates de la “Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i Fira dels Garrigues” poden ser modificades, o ser anul·lada la seva celebració. Tota la responsabilitat de la Comissió Organitzadora queda limitada a la devolució de la part no gastada dels pagaments realitzats per l’ocupació dels espais sol·licitats.

La Direcció del Patronat Fira de les Garrigues pot dictar totes aquelles normes no previstes en aquestes Disposicions Generals que siguin necessàries, normes que han de ser acceptades i obeïdes de forma inapel·lable pels expositors/ores al formalitzar la seva sol·licitud.

En qualsevol cas, és necessari complir totes aquelles normes establertes tant per l’Ajuntament com les referides a protecció civil i ordre públic dictades pel Departament de Governació en l’exercici de les respectives competències.

11.- Contractació

Els contractes s’han de realitzar mitjançant els formularis que es trobaran a la pàgina web www.firaoli.cat . El termini d’inscripció s’inicia el dia 1 d’octubre de 2019 i finalitza el 15 de desembre de 2019. Del dia 1 d’octubre i fins al dia 31 d’octubre, si us heu inscrit i abonat el pagament de la mateixa, podreu gaudir d’un 15% de descompte en la vostra inscripció. Les inscripcions rebudes a partir del dia 1 de novembre no gaudiran de l’esmentat descompte. Les sol·licituds rebudes dintre del termini gaudiran de la reserva d’espais, sempre d’acord amb la distribució general de les seccions del certamen. Les quals arribin fora del termini marcat seran ateses en funció de l’espai disponible.

Així mateix totes les empreses expositores hauran de presentar el document d’alta de l’IAE de la seva empresa. Els expositors/ores del sector alimentari, a més a més, hauran d’aportar el carnet de manipulador/a d’aliments.

Les empreses expositores que disposin del certificat de producte de proximitat també ens l’hauran de presentar. Tota la documentació s’haurà de trametre de forma telemàtica.

Tant al pavelló comercial com a la carpa, es limitarà la inscripció a 3 empreses del mateix sector. Per a la selecció de les mateixes es tindrà en compte l’antiguitat, l’odre d’inscripció i l’aportació de distintius com DO, IGP i producte de proximitat entre d’altres.

12.- Pagament

El pagament de l’import total dels serveis contractats s’haurà d’abonar en el termini de 10 dies naturals des de la recepció de la sol·licitud d’inscripció, una vegada passat el termini si no es realitza el pagament l’espai quedarà lliure a disposició d’un altre expositor/a.

El pagament es podrà realitzar per transferència bancària al nº de compte corrent: ES2420859463120330138257

– L’import d’altres conceptes de facturació, abans o durant el certamen s’abonaran al comptat.

L’incompliment del pagament en els terminis fixats comporta la no autorització del muntatge i la pèrdua de les quantitats lliurades anteriorment.

13- Anul·lacions

Els expositors/ores que renunciïn a participar en la fira han de comunicar-ho a l’organització per escrit quinze dies abans de la inauguració de la Fira. En aquest cas es reintegrarà a l’empresa renunciant el 50% de la quantitat satisfeta. Si la renúncia es produís més tard d’aquesta data o no es notifiqués de la forma indicada, l’expositor/a perdria el dret a obtenir qualsevol reintegrament. En cas que l’expositor/a no hagi satisfet la totalitat de l’import abans de la inauguració de la Fira o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització pot cedir l’espai o l’estand a un tercer, sense cap obligació d’indemnitzar-lo ni retornar-li les bestretes rebudes.

14- Publicitat Oficial i suports publicitaris

La distribució de mostres i tot tipus de material promocional només es pot realitzar en l’interior de l’estand o parcel·la. La publicitat que realitzin els expositors/ores ha d’evitar la competència deslleial i la comparança directa amb altres productes exposats.

Les empreses expositores podran contractar cunyes i/o anuncis publicitaris que seran emesos durant la fira a través de l’empresa concessionària del servei de megafonia de la fira.

15.- Credencials dels expositors/ores

Cada empresa expositora disposarà de dos targetes credencials per a accedir al recinte fora de l’horari firal i disposarà dels serveis propis de la Fira. Les credencials es repartiran dijous, dia 16 de gener a partir de les 9 h del matí en el punt d’informació ubicat al pavelló de l’oli. També es facilitarà una tarja d’estacionament per càrrega i descàrrega dels productes de la fira vàlid només per a tal efecte el dijous-divendres.

16.- Neteja

La neteja dels passadissos i espais comuns de la fira és a compte de l’organització. La neteja dels estands i parcel·les va a càrrec dels expositors/ores.

17.- Plec contractual

Tots les empreses expositores, pel sol fet de signar la sol·licitud d’inscripció per a participar en la Fira, queden obligades a sotmetre’s a les presents Disposicions Generals que es constitueixen en plec de condicions de contractació.

18.-Submissió a fur.

En la resolució de qualsevol dubte o fur que susciti la interpretació i execució del present contracte, les dues parts se sotmeten expressament a la competència dels tribunals de Lleida.

19.- Imatge de la Fira

L’estand serà de color negre i el faldó que cobreixi la fusta i/o taula també. Si el tauler és de fusta hi ha la possibilitat de deixar-lo tal qual.

El color de la moqueta és verd. No és pot utilitzar cap altre color a l’interior de l’estand

 


CASTELLANO

1- Calendario y horario ferial

La 57ª Feria del Aceite de Oliva Calidad Virgen Extra y les Garrigues se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero de 2020 en el recinto ferial establecido por la Comisión Organizadora. El horario de exposición será continuado de las 10h a las 20:00h.

2- Expositores/oras y derecho de admisión

Tienen la condición de expositor/a las personas físicas o jurídicas que expongan los siguientes productos:

Sector del aceite: Exposición y venta de aceite de oliva calidad virgen-extra. Maquinaria de elaboración y manejo del aceite de oliva. Técnicas aplicadas a los cultivos, recolección, elaboración y envasado. Productos derivados del aceite.

Sector agrario: Maquinaria de transporte, tratamiento del suelo, fertilizantes, cultivo, riegos. Exposición y venta de árboles fruteros, jardinería y olivos, plantas y complementos. Diversificación y nuevos cultivos de riego y/o de secano u otros. Nuevos sistemas de canal de riego.

Sector comercial: Exposición y venta de hogar, decoración, alimentación, comercios y servicios.

Sector industrial: Exposición y venta de automoción, tecnologías de la comunicación y de la información, diversificación industrial (industria tecnológica, de la salud, agroalimentaria, biotecnológica, etc.).

Sector turístico: Exposición y venta de restauración, hotelería, hoteles, casas rurales, vivienda turística, asociaciones de turismo rural, agencias de viaje, servicios de catering, servicios de transporte, servicios turísticos en general.

La Comisión Organizadora examina las solicitudes de contratación de espacio y determina si se ajustan o no a las condiciones establecidas, y se reserva en todo momento, el derecho de admisión, sin que dichas decisiones deban estar motivadas.

3- Condiciones de venta

Todos los productos de consumo pueden ser vendidos en el marco de la celebración del certamen ferial, si disponen de los correspondientes registros sanitarios. En el caso del aceite, no se autoriza ninguna venta directa que no sea del aceite de oliva de calidad virgen extra.

El incumplimiento de estas condiciones puede ser motivo de cese de la condición de expositor/a.

4.- Solicitud y reserva de espacio

Las solicitudes de reserva de espacio se han de formalizar de forma telemática a través de la página web www.firaoli.cat.

La organización adjudicará el espacio según el orden de recepción de las solicitudes, una vez formalizada la inscripción se deberá realizar el pago correspondiente, de forma simultánea. Este se puede realizar a través de la página web o bien por transferencia bancaria (se debe enviar el comprobante de pago). Si no se realiza dicho pago el espacio quedará libre a disposición de otro expositor/a.

5- Montaje, desmontaje y construcción de estands.

Los pabellones feriales se abrirán a las empresas expositoras a partir del 16 de enero a las 8h. El servicio de vigilancia empezará a partir de las 20h del 16 de enero y finalizará a las 10h del 20 de Enero.

El montaje en las zonas exteriores se realizará a partir de las 8h del 16 de enero. Las instalaciones de los estands o terrenos y la colocación de las mercaderías han de estar totalmente acabadas el jueves, día 16 de enero de 2020, vigilia de la inauguración oficial, que será el viernes, día 17 por la mañana.

No se permite realizar ningún tipo de modificación en los estands o terrenos, ni en el repintado o remodelación de las instalaciones de la celebración de la feria.

Los expositores/oras y las empresas que intervengan en el montaje de los estands han de tener asegurado su personal y cumplir las obligaciones laborales y fiscales vigentes. No está permitida la entrada de vehículos dentro del recinto de los pabellones feriales, sin previa autorización.

El desmontaje y retirada de mercancías se realizarán a partir de las 20h del 19 de enero, debiendo estar finalizado a las 10h del día 20 de enero.

Todo el material que no se haya retirado dentro del plazo indicado se considerará abandonado y será retirado por el servicio de limpieza de la organización. Los gastos ocasionados por este servicio irán a cargo de la empresa expositora.

Los expositores/oras han de dejar los espacios o estands que hayan ocupado en el mismo estado en el que se encontraban en el momento de su ocupación. Todos los deterioros ocasionados correrán por cuenta del expositor/a.

6.- Instalaciones en el interior.

Las estructuras de montaje tienen que garantizar la seguridad y estabilidad. En ningún caso pueden sobresalir de la alineación de los carriles feriales. La instalación eléctrica tiene que estar protegida con un interruptor magneto térmico y un diferencial de alta sensibilidad. Las variaciones o alteraciones de montaje y dimensionado del estand fuera de la normativa deberán estar autorizadas por la Comisión Organizadora.

7.- Seguridad e inspecciones.

El expositor/a se hará responsable de la solidez de la construcción, de su montaje y de los daños a terceros que se puedan derivar de la falta de seguridad, así como de los daños que tengan origen en la instalación del propio estand o parcela y/o el producto ofertado en el mismo y afecten a personas, máquinas u otros elementos que se contengan. Asimismo, el expositor es el último responsable de adoptar las medidas necesarias de seguridad y protección para el funcionamiento de la maquinaria y los productos expuestos.

Queda totalmente prohibido fumar en todo el recinto ferial, así como en los pabellones, la zona de bar, las salas de actos de los distintos edificios donde se realizan actividades feriales, y dentro de todo tipo de carpas y/o montajes extraordinarios para el certamen.

Le facilitamos los principales teléfonos de interés para utilizar en caso de emergencia durante la Feria: Mossos d’Esquadra, Ambulancias, Bomberos: emergencias 112. Policía Municipal: 973142854 y 630679587. Patronato: 973142805.

8.- Actividades molestas

Los vehículos y otros utillajes y mercancías expuestas que estén en funcionamiento dentro de los recintos feriales deben contar con las protecciones necesarias para evitar desperfectos y accidentes. La organización puede prohibir el funcionamiento de los vehículos y utillajes que no cumplan estas condiciones. También puede prohibir su funcionamiento, si ocasionasen ruidos excesivos o emitiesen olores molestos a los visitantes.

No está permitida la entrada en el recinto ferial con animales, excepto aquellos perros que acompañen a personas ciegas.

No se pueden utilizar fogones ni planchas, excepto en los dos espacios habilitados para su utilización: espacio Gastronómico y espacio Alimentos del Territorio y Tú.

9.- Vigilancia, seguro, daños y responsabilidades

Las empresas expositoras deberán obligatoriamente asegurar los artículos expuestos contra incendio y responsabilidad civil con una empresa de seguros. En ningún caso el seguro de la Feria cubre el riesgo de robo o hurto. La organización de la feria no se hace responsable de los daños que se puedan causar a las mercaderías, a los vehículos, al material auxiliar, a los expositores/oras o a su personal, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor, negligencia o mal uso de las instalaciones. También declina toda responsabilidad por los robos que puedan sufrir las instalaciones y mercancías expuestas. Los expositores/oras han de ser los responsables de la vigilancia de sus estands o parcelas durante las horas de visita, montaje y desmontaje. A pesar de todo ello, en el recinto ferial habrá un servicio de vigilancia.

10.- De orden interno y otras normativas

Por causa de fuerza mayor, las fechas de la “Feria del Aceite de calidad Virgen Extra y Feria de les Garrigues” pueden ser modificadas, o ser anulada su celebración. Toda la responsabilidad de la Comisión Organizadora queda limitada a la devolución de la parte no gastada de los pagos realizados por la ocupación de los espacios solicitados.

La Dirección del Patronato Feria de les Garrigues puede dictar todas aquellas normas no previstas en estas Disposiciones Generales que sean necesarias, normas que tienen que ser aceptadas y obedecidas de forma inapelable por las empresas expositoras al formalizar su solicitud. En cualquier caso, es necesario cumplir todas aquellas normas establecidas tanto por el ayuntamiento como las referidas a protección civil y orden público dictadas por el Departament de Governació en el ejercicio de las respectivas competencias.

11.- Contratación

Los contratos se han de realizar mediante los formularios que se encuentran en la página web www.firaoli.cat . El plazo de inscripción se inicia el día 1 de octubre de 2019 y finaliza el 15 de diciembre de 2019. Desde el día 1 de octubre y hasta el día 31 del mismo, si se ha realizado la inscripción y abonado el importe del mismo, podrán disfrutar de un 15% de descuento en su inscripción. Las inscripciones recibidas a partir del día 1 de noviembre no se beneficiarán del citado descuento. Las solicitudes recibidas dentro del plazo gozarán de la reserva de espacios, siempre de acuerdo con la distribución general de las secciones del certamen. Las que lleguen fuera del plazo marcado serán atendidas en función del espacio disponible.

Así mismo todos los expositores/oras tendrán que adjuntar conjuntamente con los formularios, el documento acreditativo de alta en el IAE de su empresa. Los expositores/oras del sector alimentario, además, tendrán que presentar el certificado de manipulador de alimentos.

Todos aquellos expositores/oras que dispongan del certificado de producto de proximidad, también tendrán que adjuntar una copia con la misma. Toda la documentación se deberá tramitar de forma telemática.

Tanto en el pabellón comercial como en la carpa, se limitará la inscripción a tres empresas del mismo sector. Para la selección de las mismas se tendrá en cuenta la antigüedad, el orden de inscripción y la aportación de distintivos como DOP, IGP y producto de proximidad entre otros.

12.- Pago

El pago del importe total de los servicios contratados se deberá abonar en el plazo de 10 días naturales des de la recepción de la solicitud de inscripción, una vez agotado el plazo, si no se ha realizado el pago correspondiente, el espacio quedará libre a disposición de otra empresa expositora.

El pago se podrá realizar por transferencia bancaria al nº de cuenta corriente: ES24 2085 9463 1203 3013 8257

– El importe de otros conceptos de facturación, antes o durante el certamen se abonarán al contado.

El incumplimiento del pago en los plazos fijados comporta la no autorización del montaje y la pérdida de las cantidades libradas anteriormente.

13- Anulaciones

Los expositores/oras que renuncien a participar en la feria deben comunicarlo a la organización por escrito quince días antes de la inauguración de la feria. En este caso se reintegrará al renunciante el 50% de la cantidad satisfecha. Si la renuncia se produjese más tarde de esta fecha o no se notificase de la forma indicada, el expositor/a perdería el derecho a obtener cualquier reintegro. En caso de que el expositor no haya satisfecho la totalidad del importe antes de la inauguración de la feria o no haya ocupado el espacio contratado, la organización puede ceder el espacio o el estand a un tercero, sin ninguna obligación de indemnizarlo ni devolverle los anticipos recibidos.

14- Publicidad y Revista Oficial

La distribución de muestras y todo tipo de material promocional sólo se puede realizar en el interior del estand o parcela. La publicidad que realicen las empresas expositoras tiene que evitar la competencia desleal y la comparación directa con otros productos expuestos.

Los expositores/oras podrán contratar cuñas y/o anuncios publicitarios que serán emitidos durante la feria a través de la empresa concesionaria del servicio de megafonía de la feria.

15.- Credenciales de los expositores/oras

Cada empresa expositora dispondrá de dos tarjetas credenciales para acceder al recinto fuera del horario ferial y dispondrá de los servicios propios de la Feria. Las credenciales ser repartirán el jueves día 16 de enero a partir de las 9h de la mañana en el punto de información ubicado en el pabellón del aceite. También se facilitará una tarjeta de estacionamiento para carga y descarga de los productos de la feria, válida únicamente para tal efecto el jueves-viernes.

16.- Limpieza

La limpieza de los pasillos y espacios comunes de la feria es a cuenta de la organización. La limpieza de los estands y parcelas va a cargo de los expositores/oras.

17.- Pliego contractual

Todas las empresas expositoras, por el solo hecho de firmar la solicitud de inscripción para participar en la Feria, quedan obligadas a someterse a las presentes Disposiciones Generales que se constituyen en pliego de condiciones de contratación.

18.-Sumisión a fuero.

En la resolución de cualquier duda o fuero que suscite la interpretación y ejecución del presente contrato, las dos partes se someten expresamente a la competencia de los tribunales de Lleida.

19.- Imagen de la Feria.

El estand será de color negro y el mantel que cubra la madera, la mesa y/o el mostrador también. Si el mostrador es de madera existe la posibilidad de dejarlo tal cual.

El color de la moqueta es verde. No se puede utilizar ningún otro color en el interior del estand.