1- Calendari i horari Firal

 

La 27a Fira de l’Oli d’Oliva de Qualitat Verge Extra se celebrarà els dies 19, 20 i 21 de gener de 2024 al recinte firal establert per l’organització. L’horari d’exposició serà continuat des de les 10 h a les 20 h

 

 2- Expositors/ores i dret d’admissió

 

Tenen la condició d’expositor/a les persones físiques o jurídiques que exposin els següents productes:

 

Sector de l’oli:                    Exposició i venda d’oli d’oliva qualitat verge-extra. Maquinària d’elaboració i maneig de l’oli d’oliva. Tècniques aplicades als cultius, recol·lecció, elaboració i envasat. Productes derivats de l’oli.

 

Sector agrari:                     Maquinària de transport, tractament del sòl, fertilitzants, cultiu, regs. Exposició i venda d’arbres fruiters, jardineria i oliveres, plantes i complements. Diversificació de cultius de regadiu i/o de secà o altres. Nous sistemes de canal de reg.

 

Sector comercial:               Exposició i venda de llar, decoració, alimentació, comerços i serveis.

 

Sector industrial:                Exposició i venda d’automoció, tecnologies de la comunicació i de la informació, diversificació industrial (indústria tecnològica, de la salut, agroalimentària, biotecnologia, etc.).

 

Sector turístic:                   Exposició i venda de restauració, hoteleria, hotels, cases rurals, habitatge turístic, associacions turisme rural, agències de viatge, serveis de càtering, serveis de transport, serveis turístics en general.

 

La Comissió Organitzadora examina les sol·licituds de contractació d’espai i determina si s’ajusten o no a les condicions establertes, i es reserva, en tot moment, el dret d’admissió, sense que aquestes decisions hagin d’estar motivades.

 

 3- Condicions de venda

 

Tots els productes de consum poden ser venuts en el marc de la celebració del certamen firal, si disposen dels corresponents registres sanitaris. En el cas de l’oli, no s’autoritza cap venda directa que no sigui de l’oli d’oliva de qualitat verge extra.

L’incompliment d’aquestes condicions pot ser motiu de cessament de la condició d’expositor/a.

 

4.- Sol·licitud i reserva d’espai

 

Les sol·licituds de reserva d’espai s’han de formalitzar de forma telemàtica a través de la pàgina web www.firaoli.cat.

L’organització adjudicarà l’espai segons l’ordre de recepció de les sol·licituds. Una vegada rebuda la inscripció s’haurà de realitzar el corresponent pagament, de forma simultània. Aquest el podeu realitzar a través de la pàgina web o bé per transferència bancària (s’haurà d’enviar el comprovant de pagament). Si no es realitza el pagament l’espai quedarà lliure a disposició d’un altre expositor/a.

 

5- Muntatge, desmuntatge i construcció d’estands.

Els pavellons firals s’obriran a les persones expositores a partir del 18 de gener a les 8 h. El servei de vigilància començarà a partir de les 20 h del 18 de gener i finalitzarà a les 10 h del 22 de gener.

El muntatge en les zones exteriors es realitzarà a partir de les 8 h del 18 de gener. Les instal·lacions dels estands o terrenys i la col·locació de les mercaderies han d’estar totalment acabats dijous, dia 18 de gener de 2024, vigília de la inauguració oficial, que serà divendres, dia 19. No es permet realitzar cap tipus de fonamentació en els estands o terrenys, ni el repintat o remodelació de les instal·lacions de la celebració de la fira.

Les empreses expositores i les que intervinguin en el muntatge dels estands han de tenir assegurat el seu personal i complir les obligacions laborals i fiscals vigents. No està permesa l’entrada de vehicles dintre del recinte dels pavellons firals, sense autorització.

El desmuntatge i retirada de mercaderies es realitzaran a partir de les 21 h del 21 de gener, havent d’estar finalitzat a les 12 h del dia 22 de gener.

 

Tot el material que no s’hagi retirat dintre del termini indicat es considerarà abandonat i serà retirat pel servei de neteja de l’organització. Les despeses ocasionades per aquest servei aniran a càrrec de l’empresa expositora.

Els expositors/ores han de deixar els espais o estands ocupats en el mateix estat que es trobaven en el moment de l’ocupació. Totes les deterioracions ocasionades aniran a càrrec de l’empresa expositora.

 

6.- Instal·lacions a l’interior.

Les estructures de muntatge han de garantir la seguretat i estabilitat. En cap cas poden sobresortir de l‘alineació dels carrils firals. La instal·lació elèctrica ha d’estar protegida amb un interruptor magneto tèrmic i un diferencial d’alta sensibilitat. Les variacions o alteracions de muntatge i dimensionament de l’estand fora de la normativa haurien d’estar autoritzades per la Comissió Organitzadora.

7.- Seguretat i inspeccions.

 

L’expositor/a es farà responsable de la solidesa de la construcció, del seu muntatge i dels danys a tercers que es puguin derivar de la falta de seguretat, així com dels danys que tinguin origen en la instal·lació del propi estand o parcel·la i/o el producte ofert en el mateix i afectin a persones, màquines o altres elements que es continguin. Així mateix, l’expositor/a és l’última persona responsable de prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció per al funcionament de la maquinària i els productes exposats.

 

Queda totalment prohibit fumar en tot el recinte firal, així com en els pavellons, la zona de bar, les sales d’actes dels diferents edificis on es realitzen activitats firals, i a dins de tot tipus de carpes i/o muntatges extraordinaris pel certamen.

 

Li facilitem els principals telèfons d’interès per utilitzar en cas d’emergència durant la Fira: Mossos d’Esquadra, Ambulàncies i  Bombers: emergències 112. Policia Municipal: 973142854 i 630679587. Oficines de la Fira: 973142805

 

8.- Activitats molestes

 

Els vehicles i altres utillatges i mercaderies exposades que estiguin en funcionament dintre dels recintes firals han de comptar amb les proteccions necessàries per a evitar desperfectes i accidents. L’organització pot prohibir el funcionament dels vehicles i utillatges que no compleixin aquestes condicions. També pot prohibir el seu funcionament, si ocasionessin sorolls excessius o emetessin olors molestes als visitants.

 

No es poden utilitzar fogons, planxes, excepte en els dos espais habilitats per a tal ús: espai Gastronòmic i espai Aliments del Territori i Tu.

 

9.- Vigilància, assegurança, danys i responsabilitats

 

Els expositors/ores hauran de tenir obligatòriament assegurats els articles exposats contra incendi i responsabilitat civil amb una empresa asseguradora. En cap cas l’assegurança de la Fira cobreix el risc de robatori o furt. L’organització de la fira no es fa responsable dels danys que es puguin causar a les mercaderies, als vehicles, al material auxiliar, als expositors/ores o al seu personal, ja sigui per cas fortuït, força major, negligència o mal ús de les instal·lacions. També declina tota responsabilitat pels robatoris que puguin sofrir les instal·lacions i mercaderies exposades. Els expositors/ores han d’anar amb compte de la vigilància dels seus estands o parcel·les durant les hores de visita, muntatge i desmuntatge. Malgrat tot això, en el recinte firal hi haurà un servei de vigilància.

 

  1. Mesures de seguretat extraordinàries en motiu de la Covid-19.

En cas que sigui necessari s’aplicaran les mesures sanitàries vigents i caldrà seguir les normes de seguretat davant la COVID-19 que marquin les Autoritats Sanitàries.

11.- D’ordre intern i altres normatives

 

Per causa de força major, les dates de la “Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra” poden ser modificades, o ser anul·lada la seva celebració. Tota la responsabilitat de l’organització de la Fira queda limitada a la devolució de la part no gastada dels pagaments realitzats per l’ocupació dels espais sol·licitats.

 

En cas de que per motius de la Covid-19 es declarés un estat d’emergència i no es pogués dur a terme la celebració de la fira es faria la devolució integra dels imports satisfets per l’expositor/a.

 

 

 

La Direcció de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra pot dictar totes aquelles normes no previstes en aquestes Disposicions Generals que siguin necessàries, normes que han de ser acceptades i obeïdes de forma inapel·lable pels expositors/ores al formalitzar la seva sol·licitud.

 

En qualsevol cas, és necessari complir totes aquelles normes establertes tant per l’Ajuntament com les referides a protecció civil i ordre públic dictades pel Departament de Governació en l’exercici de les respectives competències.

 

13.- Contractació

 

Els contractes s’han de realitzar mitjançant els formularis que es trobaran a la pàgina web www.firaoli.cat . El termini d’inscripció s’inicia el dia 16 d’octubre de 2023 i finalitza el 15 de desembre de 2023. Del dia 16 d’octubre i fins al dia 10 de novembre, si us heu inscrit i abonat el pagament de la mateixa, podreu gaudir d’un 15% de descompte en la vostra inscripció. Les inscripcions rebudes a partir del dia 11 de novembre no gaudiran de l’esmentat descompte. Les sol·licituds rebudes dintre del termini gaudiran de la reserva d’espais, sempre d’acord amb la distribució general de les seccions del certamen. Les quals arribin fora del termini marcat seran ateses en funció de l’espai disponible.

Així mateix totes les empreses expositores hauran de presentar el document d’alta de l’IAE de la seva empresa. Els expositors/ores del sector alimentari, a més a més, hauran d’aportar el carnet de manipulador/a d’aliments.

Les empreses expositores que disposin del certificat de producte de proximitat també ens l’hauran de presentar. Tota la documentació s’haurà de trametre de forma telemàtica.

Tant al pavelló comercial com a la carpa, es limitarà la inscripció a 3 empreses del mateix sector. Per a la selecció de les mateixes es tindrà en compte l’antiguitat, l’odre d’inscripció i l’aportació de distintius com DO, IGP i producte de proximitat entre d’altres.

En el cas que l’organització necessités més espais d’exposició per als productors d’oli, aquests tindran preferència a l’hora d’obtenir la reserva d’espai

 Totes les persones expositores del pavelló de l’oli que hagin formalitzat la inscripció a la Fira tindran dret a la participació en la web virtual. Des de l’organització es demanarà als expositor/ores la informació necessària per al bon funcionament del seu espai virtual, que hauran d’aportar a través d’un pujador d’arxius que se’ls facilitarà. El termini màxim per poder aportar la informació serà el 15 de novembre de 2023. L’expositor/a que no hagi aportat aquesta documentació no podrà exposar en aquest espai virtual.

 

14.- Pagament

 

El pagament de l’import total dels serveis contractats s’haurà d’abonar en el termini de 10 dies naturals des de la recepció de la sol·licitud d’inscripció, una vegada passat el termini si no es realitza el pagament l’espai quedarà lliure a disposició d’un altre expositor/a.

 

El pagament es podrà realitzar per transferència bancària al nº de compte corrent: ES2420859463120330138257

 

– L’import d’altres conceptes de facturació, abans o durant el certamen s’abonaran al comptat.

 

L’incompliment del pagament en els terminis fixats comporta la no autorització del muntatge i la pèrdua de les quantitats lliurades anteriorment.

 

15- Anul·lacions

 

Els expositors/ores que renunciïn a participar en la fira han de comunicar-ho a l’organització per escrit quinze dies abans de la inauguració de la Fira. En aquest cas es reintegrarà a l’empresa renunciant el 50% de la quantitat satisfeta. Si la renúncia es produís més tard d’aquesta data o no es notifiqués de la forma indicada, l’expositor/a perdria el dret a obtenir qualsevol reintegrament. En cas que l’expositor/a no hagi satisfet la totalitat de l’import abans de la inauguració de la Fira o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització pot cedir l’espai o l’estand a un tercer, sense cap obligació d’indemnitzar-lo ni retornar-li les bestretes rebudes.

 

16- Publicitat Oficial i suports publicitaris

La distribució de mostres i tot tipus de material promocional només es pot realitzar en l’interior de l’estand o parcel·la. La publicitat que realitzin els expositors/ores ha d’evitar la competència deslleial i la comparança directa amb altres productes exposats.

Les empreses expositores podran contractar cunyes i/o anuncis publicitaris que seran emesos durant la fira a través de l’empresa concessionària del servei de megafonia de la fira.

 

17.- Credencials dels expositors/ores

 

L’organització facilitarà als expositors/ores les credencials per a accedir al recinte firal i disposar dels serveis propis de la Fira.

Els expositors/ores hauran de facilitar les dades i el contacte de totes les persones que accediran  al recinte firal durant els dies de fira. També es facilitarà una tarja d’estacionament per càrrega i descàrrega dels productes de la fira. Per poder obtenir aquesta tarja, els expositors/ores hauran de facilitar amb antelació el número de matrícula dels vehicles que hagin d’accedir al recinte firal. No estarà permesa l’entrada a cap vehicle que no tingui aquesta identificació.

 

 

18.- Neteja i desinfecció

 

La neteja dels passadissos i espais comuns de la fira és a compte de l’organització. La neteja dels estands i parcel·les va a càrrec dels expositors/ores.

 

L’expositor/a serà responsable de la neteja i la desinfecció regular del seu estand, especialment dels equipaments i els punts d’interacció amb visitants, així com també del producte exposat, el material promocional i l’utillatge de treball.

 

L’expositor/a, en la mesura del possible, quan tingui material exposat en el qual es puguin produir interaccions persona-objecte es netejarà/higienitzarà amb freqüència, en funció del tipus de producte.

 

19.- Plec contractual

 

Totes les empreses expositores, pel sol fet de signar la sol·licitud d’inscripció per a participar en la Fira, queden obligades a sotmetre’s a les presents Disposicions Generals que es constitueixen en plec de condicions de contractació.

 

 20.-Submissió a fur.

 

En la resolució de qualsevol dubte o fur que susciti la interpretació i execució del present contracte, les dues parts se sotmeten expressament a la competència dels tribunals de Lleida.

 

21.- Imatge de la Fira

 

L’estand serà de color negre i el faldó que cobreixi la fusta i/o taula també. Si el tauler és de fusta hi ha la possibilitat de deixar-lo tal qual.

El color de la moqueta és verd. No és pot utilitzar cap altre color a l’interior de l’estand