BASES I INSCRIPCIÓ AL PREMI DEL PÚBLIC AL MILLOR OLI DE LA 53a EDICIÓ DE LA FIRA DE L’OLI QUALITAT VERGE EXTRA I LES GARRIGUES

1.- OBJECTIU DEL PREMI.

El Patronat Fira de les Garrigues, convoca aquest concurs entre els expositors i premi entre els visitants de la 53a Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues a efectes de servir com a promoció de l’Oli Verge Extra entre els consumidors, per conèixer la seva opinió i per incentivar als productors en la continuada millora del producte.

2.-PARTICIPANTS.

  • Podran participar en aquest concurs tots aquells expositors que constin inscrits a la 53a Fira de Qualitat Verge Extra i les Garrigues.
  • Podran participar al sorteig del premi d’una estada a l’Hotel Balneari Rocallaura totes aquelles persones que primer hagin degustat els olis exposats a l’espai Oli Bar (ubicat a l’estand O-33/34 del pavelló de l’oli) i que hagin complimentat la butlleta per escollir el millor oli dins de l’urna ubicada al mateix estand.

Serà necessari complimentar correctament la butlleta amb l’oli seleccionat i també les dades personals, entre d’altres, any de naixement, nom, cognoms, població, telèfon i e-mail.

3.-OLIS ADMESOS.

Els olis admesos al concurs han de ser d’oliva verge extra i de la campanya 2015-2016.

Els productors d’oli han de comunicar amb antelació a l’organització de la Fira quins olis presentaran al concurs i aquestos han d’estar a la venda a la mateixa Fira. Els olis inscrits al concurs procediran necessariament d’una ampolla de 250 ml o més capacitat.

4.- INSCRIPCIÓ (només expositors)

Cada concursant haurà de complimentar el corresponent o enviar un correu a patronat@firaoli.cat

5.- ENTREGA DE L’OLI (només expositors)

El dijous 14 de gener de 2016, caldrà fer entrega de 6 ampolles de 250ml o més d’oli per participant a les Oficines del Patronat de la Fira ubicades al pavelló comercial. En el cas que s’esgoti l’oli aportat, el participant es compromet a subministrar-ne més.

6.- PREMIS I DETERMINACIÓ DELS GUANYADORS

Durant els dies 15 i 16 a les 20 h és farà el recompte de les butlletes introduïdes a l’urna amb les butlletes de participació al sorteig que juntament amb les butlletes recollides el dia 17 determinaran el guanyador del concurs. L’últim dia de la fira, el dia 17, l’urna es retirarà a les 19 h per tal de tenir temps de fer el recompte i determinar el guanyador del concurs.

El guanyador al Concurs del premi del public al millor oli es farà public l’últim dia de la Fira durant l’acte de clausura de la Fira de l’Oli el diumenge dia 17 de gener a partir de les 20 h

El premi que es sortejarà durant la cloenda de la fira i consistirà en una estada a l’HOTEL BALNEARI ROCALLAURA 4 * per a dues persones amb allotjament i esmorzar + entrada al circuit termal. L’entrega del premi es realitzarà a les mateixes oficines de Zafiro Tours a les Borges Blanques en una data encara per determinar.

7.- JURAT

L’oli guanyador serà escollit pel públic assistent a la fira mitjançant les butlletes de participació ubicades a l’espai Oli Bar ubicada a l’estand O-33/34 del pavelló de l’oli, controlada en tot moment per les hostesses de la fira.

8.- SORTEIG I CONDICIONS DE LLIURAMENT DELS PREMIS

El premi al Concurs del public al millor oli de la 53a Edició de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra com es lliurarà a l’espai gastronòmic durant la cloenda de la fira, el dia 17 de gener de 2016, també s’anunciarà el guanyador del premi d’una estada a l’Hotel Balneari Rocallaura.

El premi per l’oli guanyador consistirà en un diploma acreditatiu com a PREMI DEL PÚBLIC AL MILLOR OLI QUALITAT VERGE EXTRA

El guanyador del premi s’escollirà a través de la butlleta que una mà innocent extraurà de la urna.

El patronat de la fira informarà al guanyador per correu electrònic, comunicant-li que ha resultat guanyador, així com el premi que ha guanyat, com a màxim en els següents quinze (15) dies des de la realització del sorteig.

Es facilitarà al guanyador totes les dades necessàries per recollir el seu premi.

No obstant, es designarà a més d’un guanyador, a un (1) suplent mitjançant el mateix sistema; i en el cas de que no fos possible contactar amb el guanyador o aquest refusés el premi.

S’entendrà que s’han realitzat les gestions oportunes per la localització del guanyador si transcorregut un (1) mes des de que el Patronat de la fira  hagi contactat per e-mail, amb el guanyador i aquest no s’hagués adreçat al Patronat de la fira per qualsevol dels mitjans que a tal efecte se li haguessin facilitat o no hagués contestat al correu electrònic, donant lloc a la seva substitució pel suplent.

El mateix procediment es repetirà amb el suplent per lliurar el premi fins contactar amb aquest. En el supòsit que el suplent tampoc fos localitzat, o no volgués o pogués acceptar el premi, el sorteig quedarà com a desert, sense obligatorietat de lliurar cap premi.

El lliurament del premi s’efectuarà a Zafiro Tours de les Borges Blanques.

8.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Queda establert i ben entès que, en tot cas, la participació comporta l’acceptació de les seves Bases i condicions. L’incompliment d’alguna de les Bases donarà lloc a l’exclusió total del participant al sorteig.

Els concursants podran consultar les bases del sorteig a la pàgina web del Patronat de la Fira de l’Oli (www. firaoli.cat).

9.- TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

En virtut del que s’estableix a la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal”, s’informa que les dades facilitades pels participants en el marc del Sorteig seran incorporades en un fitxer, titularitat del Patronat de la fira, per ser tractats amb la finalitat de gestionar adequadament la seva participació en el sorteig (inclusiu qualsevol comunicació que resulti necessària per notificar o publicitar la seva condició de guanyador o suplent). Els participants autoritzen a la Companyia a la comunicació de les seves dades personals a empreses col·laboradors en el Sorteig amb la finalitat de gestionar adequadament al seu desenvolupament i execució. Els participants podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos en la normativa de protecció de dades, dirigint una comunicació per escrit al Patronat de la fira, o posant-se en contacte amb aquest a través de la següent adreça de correu electrònic: (patronat@firaoli.cat)

El guanyador del sorteig és explícitament informat de que les seves dades personals, inclosa la seva imatge, seran tractats amb la finalitat de publicitar o informar públicament sobre el guanyador del Sorteig. Tanmateix, a l’acceptar el premi el guanyador expressa el seu consentiment específic per la utilització per part del Patronat de la fira de la seva imatge i nom en la publicitat o promoció per qualsevol mitjans (e.g. mitjans impresos, radiofònics, televisius, telefonia mòbil o Internet) dels productes o serveis del Patronat de la fira.

La cessió de drets d’imatge es realitza de manera gratuïta, exclusiva, indefinida y amb àmbit mundial. Amb aquesta finalitat, s’entendrà per cessió de “drets d’imatge” la facultat d’explotar la imatge i el nom del guanyador, entenent per imatge el seu rostre i trets físics distintius