1.- OBJECTIU DEL SORTEIG.

El Patronat Fira de les Garrigues, convoca aquest sorteig entre els visitants de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues a efectes de servir com a promoció de l’Oli d’Oliva Verge Extra entre els consumidors, per conèixer la seva opinió i per incentivar als productors en la continuada millora del producte.

2.-PARTICIPANTS.

Podran participar al sorteig d’un lot de la carta d’olis de les Borges Blanques. Aquest sorteig estarà disponible per totes aquelles persones que primer hagin degustat els olis exposats a l’Espai Oli Bar (ubicat dins del pavelló de l’oli), que hagin complimentat la butlleta seleccionant només 1 oli (el millor segons els seus gustos) i hagin dipositat aquesta butlleta dins de la urna ubicada al mateix estand de l’Oli Bar.

Serà necessari complimentar correctament la butlleta amb l’oli seleccionat i també les dades personals, entre d’altres, any de naixement, nom, cognoms, població, telèfon i e-mail.

3.- PREMIS I DETERMINACIÓ DELS GUANYADORS
El premi que es sortejarà entre els visitants de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra durant la cloenda de la fira, consistirà en un lot de la carta d’olis de les Borges Blanques que s’haurà de passar a recollir per l’ajuntament una vegada tinguem un guanyador/a.
El guanyador/a del premi s’escollirà a través de la butlleta que una mà innocent extraurà de la urna.

4.- CONDICIONS DE LLIURAMENT DELS PREMIS

El patronat de la fira informarà al guanyador/a com a màxim en els següents quinze (15) dies des de la realització del sorteig.

Es facilitarà al guanyador totes les dades necessàries per recollir el seu premi.

No obstant, es designarà a més d’un guanyador, a un (1) suplent mitjançant el mateix sistema; i en el cas de que no fos possible contactar amb el guanyador o aquest refusés el premi.

S’entendrà que s’han realitzat les gestions oportunes per la localització del guanyador si transcorregut un (1) mes des de que el Patronat de la fira  hagi contactat per correu electrònic, amb el guanyador i aquest no s’hagués adreçat al Patronat de la fira per qualsevol dels mitjans que a tal efecte se li haguessin facilitat o no hagués contestat al correu electrònic, donant lloc a la seva substitució pel suplent.

El mateix procediment es repetirà amb el suplent per lliurar el premi fins contactar amb aquest. En el supòsit que el suplent tampoc fos localitzat, o no volgués o pogués acceptar el premi, el sorteig quedarà com a desert, sense obligatorietat de lliurar cap premi.

El lliurament del premi s’efectuarà a les oficines de l’Ajuntament de les Borges Blanques.

5.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Queda establert i ben entès què, en tot cas, la participació comporta l’acceptació de les seves Bases i condicions. L’incompliment d’alguna de les Bases donarà lloc a l’exclusió total del productor i el seu oli del Premi

Els concursants poden consultar les bases del sorteig a la pàgina web del Patronat de la Fira de l’Oli (www. firaoli.cat).

6.- TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

En compliment d’allò que disposa l’Art 5 de la LLei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades per vostè facilitats seran incloses en un fitxer titularitat de l’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES, fitxer FIRES , la finalitat del qual és atendre la sol·licitud formulada d’inscripció a fira Oli Bar. Conforme al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent, dirigida a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES – LOPD. Carrer del Carme, 21 o bé mitjançant un mail protecciodades@lesborgesblanques.cat indicant LOPD en l’assumpte.

El guanyador/a del sorteig és explícitament informat de que les seves dades personals, inclosa la seva imatge, seran tractats amb la finalitat de Públicitar o informar públicament sobre el guanyador del Sorteig. Tanmateix, en l’acceptar el premi el guanyador expressa el seu consentiment específic per la utilització per part del Patronat de la fira de la seva imatge i nom en la Públicitat o promoció per qualsevol mitjans (e.g. mitjans impresos, radiofònics, televisius, telefonia mòbil o Internet) dels productes o serveis del Patronat de la fira.

La cessió de drets d’imatge es realitza de manera gratuïta, exclusiva, indefinida y amb àmbit mundial. Amb aquesta finalitat, s’entendrà per cessió de “drets d’imatge” la facultat d’explotar la imatge i el nom del guanyador, entenent per imatge el seu rostre i trets físics distintius