BASES DEL CONCURS D’OLI D’OLIVA VERGE EXTRA PATRONAT FIRA LES GARRIGUES (formulari d’inscripció al punt 9)

CONCURS D’OLI D’OLIVA VERGE EXTRA

BASES DEL  CONCURS D’OLI D’OLIVA VERGE EXTRA PATRONAT FIRA LES GARRIGUES

 

1.- OBJECTIU DEL CONCURS

El Patronat Fira de les Garrigues, convoca aquest concurs entre els productors d’oli d’oliva verge extra, que participen com a expositors en la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues, d’aquest any als efectes de servir com a promoció entre els consumidors, i com a instrument de millorar el coneixement i la qualitat d’aquests olis, així com d’incentivar als productors en la continuada millora del producte.

2.- PARTICIPANTS

Podran participar en aquest concurs, tots aquells expositors que constin inscrits en aquesta edició de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues.

3.- OLIS ADMESOS A CONCURS

 • S’admetran a concurs olis d’oliva de la categoria verge extra.
 • Els olis presentats al concurs procediran necessàriament d’un lot homogeni a granel de la campanya d’aquest any d’almenys 3.000 litres, que s’hauran obtingut d’olives recollides a la zona d’on en són productors.
 • L’oli presentat a concurs procedirà d’un lot amb identificació d’origen i pràctiques d’elaboració; és a dir, estarà identificat en varietats, finques o zona de procedència, data de collita i molturació de les olives i condicions de processament.
 • Les empreses amb olis finalistes es comprometen a envasar i posar a la venda aquest oli durant la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra. El personal de la Fira ha de saber en el moment de recollida de les mostres el número o números de LOT amb el qual el productor vendrà l’oli finalista a la Fira. 

4.- INSCRIPCIÓ

El preu de la inscripció serà de 10,00€. Aquest cost és per sufragar les despeses de recollida, els envasos que s’utilitzen i els anàlisis corresponents.

Cada concursant haurà de complimentar la corresponent fitxa d’inscripció, inclosa en l’annex adjunt, amb la totalitat de les dades que se sol·liciten i trametre-la al Patronat de la Fira (esmentant l’adreça, telèfon i correu electrònic).

El termini d’inscripció al concurs finalitzarà el 13/12/2019

5.- RECOLLIDA DE MOSTRES

 • a) El Patronat de la Fira enviarà personal per a la recollida de les mostres a les instal·lacions de l’entitat inscrita al concurs i comprovant els nivells del dipòsit d’oli presentat a concurs, aixecant l’acta corresponent. (Capacitat tina, identificació origen i pràctiques d’elaboració, també número de LOT que figurarà a l’envàs de venda del producte)
 • b) Per cada oli presentat al concurs es prendran del dipòsit 4 mostres de 500 mil·lilitres, que seran etiquetades i segellades. Els olis s’identificaran amb una etiqueta en la qual constarà el codi aleatori assignat i la data de presa de mostra. La correspondència entre la identificació dels olis i el codi assignat quedarà reflectida a l’acta de presa de mostres.
 • c) Una mostra de 500 mil·lilitres serà per a l’avaluació sensorial. Una segona mostra de 500 mil·lilitres serà per l’anàlisi químic. Una tercera mostra es reservarà com a mostra de seguretat. El participant a concurs serà el dipositari de la quarta mostra de 500 mil·lilitres.
 • d) La presa de mostres està prevista pels dos dies posteriors a la finalització del termini d’inscripció.

6.- JURAT I CATEGORIES

Els olis d’oliva de qualitat verge extra presentats a concurs es dividiran en 3 categories segons les característiques:

*A.1………Amargs

*A.2………Dolços

*B…………Fruitats madurs

El jurat que valorarà les mostres serà el Panell Oficial de Tast d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya. Els membres del panell de tast que tinguin relació directa amb les empreses que presenten olis a concurs, com ara treballadors o assessors de les empreses o socis de les cooperatives, no podran participar en el jurat d’aquests premis.

El concurs s’organitza en DOS fases.

1a FASE DEL CONCURS

La primera la desenvolupa el Panell Oficial de Tast a la seva seu i consistirà a tastar (tast organolèptic) tots els olis inscrits per a seleccionar els olis finalistes i guanyadors de cadascuna de les categories. S’utilitzarà en aquesta fase, el full de valoració sensorial descrit en el Reglament de UE 2568/91 i posteriors modificacions. Simultàniament es farà un anàlisis químic. El resultat en condició de finalista del tast organolèptic es comunicarà només als productors que hagin obtingut la qualitat de finalista segons el criteri pel Panell Oficial de Tast de Catalunya.

Els olis finalistes posats a la venda durant la Fira portaran una etiqueta amb menció de la seva condició de finalista. El patronat de la Fira acordarà amb l’empresa el nombre d’etiquetes que es necessiten en funció del volum unitari dels envasos i es farà entrega de les mateixes en el moment de l’envasat de l’oli, que podrà estar supervisat.

2a FASE DEL CONCURS

L’organització prendrà dos mostres dels envasos etiquetats com a finalistes dels estands dels productors el mateix primer dia de la Fira. Les mostres hauran de coincidir amb el número de LOT prèviament comunicat a l’organització i que consta com a presentat al concurs de l’oli.

La organització portarà una mostra a analitzar químicament i l’altra es quedarà en possessió de la fira de l’Oli. Una vegada obtinguts els resultats de l’anàlisi químic, que comprova que l’oli etiquetat i posat a la venda coincideix amb les mostres presentades a la primera fase del concurs.

En el cas que l’anàlisi químic no correspongui amb la mostra presentada a concurs en la fase inicial, l’oli del productor quedarà fora de concurs i s’escollirà entre els finalistes, segons la puntuació facilitada pel Panell de Tast, un altre oli de la mateixa categoria com a guanyador. En el cas que no hi hagi cap més oli presentat en alguna de les categories, el premi es pot declarar desert. L’organització comunicarà els olis guanyadors en les diferents categories.

Una vegada avaluades les mostres, l’organització entregarà els guardons i n’expendrà una acta on s’expressarà el resultat del concurs, atorgant-se el premi a la mostra guanyadora en cadascuna de les categories:

 • Oli verge extra: Fruitat Verd Amarg.
 • Oli verge extra: Fruitat Verd Dolç.
 • Oli verge extra: Fruitat Madur.

El Jurat podrà declarar deserts alguns dels premis esmentats.

El Jurat podrà decidir atorgar un accèssit per a cada un dels tres grups.

Durant la Fira de l’Oli el Patronat podrà comprovar en qualsevol moment, que els olis etiquetats com a finalistes i/o guanyadors posats a la venda corresponen amb els números de LOT presentats al concurs.

7.- MENCIONS I PREMIS

Les empreses productores dels olis guanyadors del concurs rebran un diploma acreditatiu del premi. A més, rebran el mateix dia de la seva proclamació uns distintius per penjar-los als envasos d’oli com a reconeixement de l’atorgament del guardó.

8.- ENTREGA DE PREMIS

La proclamació dels premis es farà el primer dia de Fira, a la nit. L’entrega de premis es farà el segon dia al sopar de l’expositor, durant l’acte d’atorgament dels premis a la millor iniciativa empresarial, industrial, i turística de les Garrigues i altres premis als diferents concursos de la Fira.

El Patronat Fira de les Garrigues, es reserva el dret de modificar o alterar les bases d’aquest concurs si les circumstàncies del mateix determinessin la necessitat de fer-ho.

9.-FITXA D’INSCRIPCIÓ